Cele Stowarzyszenia GorliceBike oraz działania prowadzące do ich realizacji

 • Michał Gregorczyk
Cele Stowarzyszenia GorliceBike oraz działania prowadzące do ich realizacji

W tym artykule chcielibyśmy Wam przedstawić Cele Stowarzyszenia oraz podejmowane działania poprzez które realizujemy nasze cele statutowe.

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz promocji i budowy infrastruktury przyjaznej rowerzystom.
 2. Popularyzowanie roweru, jako alternatywnego, ekologicznego i zdrowego środka transportu oraz rekreacji.
 3. Działania służące poprawie bezpieczeństwa drogowego w tym szczególnie niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 4. Propagowanie alternatywnych środków zrównoważonego transportu.
 5. Rozwijanie kontaktów i współpracy między organizacjami i instytucjami na rzecz realizacji celów statutowych.
 6. Edukacja oraz wychowanie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekologii i zrównoważonego transportu.
 7. Organizowanie imprez i wydarzeń o charakterze społecznym, sportowym, turystycznym i kulturalnym.
 8. Promocja i upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia.
 9. Promocja proekologicznej świadomości społeczeństwa i zasad zrównoważonego rozwoju.
 10. Monitoring działań i funkcjonowania organów administracji publicznej w zakresie rozwoju infrastruktury rowerowej, w zakresie komunikacji, rekreacji, turystyki i sportu.
 11. Działania na rzecz rozwoju i integracji społeczeństwa lokalnego i regionalnego.
 12. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
 13. Pomoc merytoryczna dla organizacji pozarządowych.
 14. Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych a szczególnie związanych z ruchem rowerowym.
 15. Upowszechnianie wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej.
 16. Aktywizacja jednostek i grup zagrożonych marginalizacją, biedą i patologiami.
 17. Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
 18. Promocja i organizacja wolontariatu.
 19. Upowszechnianie informacji o wystawach, targach i innych imprezach rowerowych.
 20. Organizowanie wystaw, konferencji, sympozjów, odczytów, debat, szkoleń, warsztatów i zawodów rowerowych.
 21. Działalność w zakresie oświaty i wychowania, wypoczynku młodzieży.
 22. Promocję i organizację wolontariatu oraz wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
 23. Promowanie, kultywowanie i krzewienie postaw patriotycznych, tradycji narodowej w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
 24. Kultywowanie tradycji, pielęgnowanie zwyczajów ludowych, jak również propagowanie kultury polskiej poprzez muzykę.
 25. Współdziałanie ze związkami, stowarzyszeniami i organizacjami mającymi podobne cele statutowe.
 26. Promocja miasta Gorlice oraz województwa Małopolskiego na imprezach rowerowych.
 27. Działanie na rzecz eliminowania barier architektonicznych nieprzyjaznych rowerzystom oraz osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z wózkami dziecięcymi.
 28. Doradztwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, turystycznym oraz sportowym.
 29. Prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej i kulturalnej.
 30. Współpraca z organami i służbami właściwymi do projektowania i budowy infrastruktury rowerowej komunikacyjnej, rekreacyjnej, turystycznej i sportowej.
 31. Współdziałanie w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
 32. Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 33. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, osób niepełnosprawnych oraz wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 34. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 35. Działania na rzecz zwiększenia świadomości społecznej oraz promowanie zdrowego stylu życia bez przemocy, alkoholu, narkotyków, środków zastępczych czy nowych substancji psychoaktywnych.

 

Dla realizacji celów wymienionych powyżej Stowarzyszenie podejmuje następujące działania:

 1. Organizuje i uczestniczy w imprezach, zawodach i rajdach na terenie kraju i poza nim.
 2. Popularyzuje aktywny wypoczynek poprzez udział członków w imprezach, zawodach i rajdach.
 3. Wykonuje zadania zlecone w zakresie działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie w ramach otrzymywanych na ten cel środków.
 4. Nawiązuje współpracę z organami administracji, jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami – w zakresie swojej działalności statutowej.
 5. Nawiązuje współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi, rozwija współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi podmiotami i osobami.
 6. Gromadzi i publikuje informacje o wydarzeniach rowerowych organizowanych w kraju i poza nim
 7. Lobbowanie na rzecz rozbudowy infrastruktury rowerowej.
 8. Organizuje kwesty pieniężne, zbiórki pieniężne, pozyskuje sponsorów okolicznościowych i stałych.
 9. Nawiązuje współpracę z organizacjami kultywującymi tradycje patriotyczne i historyczne.
 10. Organizowanie akcji propagujących ekologiczne środki komunikacji.
 11. Koordynowanie programów, kampanii promujących jazdę rowerem, dział na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury rowerowej.
 12. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych oraz przeprowadzanie działań propagujących bezpieczeństwo i zdrowie ruchu rowerowego, promowanie rozwiązań architektonicznych w przestrzeni publicznej przyjaznej i bezpiecznej rowerzystom.
 13. Organizowanie happeningów, wystaw, imprez rekreacyjnych, turystycznych, sportowych i kulturalnych.
 14. Organizację konkursów, akcji plenerowych na rzecz realizacji celów statutowych.
 15. Prowadzenie, rozwijanie i propagowanie turystyki rowerowej w kraju oraz za granicą.
 16. Organizowanie zebrań dyskusyjnych, oraz w charakterze doradczym.
 17. Poradnictwo i pomoc w organizacji i przeprowadzaniu imprez o charakterze informacyjnym, rekreacyjnym, turystycznym, sportowymi kulturalnym.
 18. Współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem, projektowaniem i budową infrastruktury rowerowej.
 19. Współpracę i współorganizowanie projektów z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 20. Współpracę z przedstawicielami władz rządowych i samorządowych.
Close Menu