Regulamin serwisu internetowego GorliceBike.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2. DEFINICJE
§3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
§4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
§5. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
§6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
§7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

pkt.1. Serwis Internetowy www.gorlicebike.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

pkt.2. Regulamin określa zasady, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis Internetowy www.gorlicebike.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

pkt.3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu Internetowego www.gorlicebike.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

pkt.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

 • a. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • b. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • c. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2. DEFINICJE

pkt.1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny w Serwisie Internetowym www.gorlicebike.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.

pkt.2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego www.gorlicebike.pl

pkt.3. USŁUGODAWCA – Administratorzy Serwisu Internetowego www.gorlicebike.pl, adres poczty elektronicznej: kontakt@gorlicebike.pl

pkt.4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

pkt.5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

pkt.6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.

§3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

pkt.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • a. korzystanie z Formularza Kontaktowego
 • b. korzystanie z Newslettera

pkt.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

pkt.1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w §3 pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

pkt.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • a. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 • b. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

pkt.3. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego www.gorlicebike.pl w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

pkt.4. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

pkt.5. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

pkt.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 • a. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
 • b. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gorlicebike.pl, zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności w paragrafach §11, §12, §13 c. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa w takim wypadku wygasa w trybie natychmiastowym.

pkt.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

pkt.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 • a. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@gorlicebike.pl
 • b. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • c. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • d. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

pkt.1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie Internetowym pod adresem www.gorlicebike.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Administratorów lub podmiotów trzecich udostępniających te treści na potrzeby Serwisu Internetowego. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu Internetowego www.gorlicebike.pl, bez zgody Usługodawcy.

pkt.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu Internetowego www.gorlicebike.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

pkt.1. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Close Menu
// jsSocials setTimeout(function() { try { jsSocials; jQuery(".social_share_icon").jsSocials({ showLabel: false, showCount: false, shareIn: "popup", shares: [ { share: "facebook", logo: "icon-gbfacebook", }, { share: "twitter", logo: "icon-gbtwitter", }, { share: "email", logo: "icon-gbemailfill", }, ], }); } catch (error) { } }, 100);